Sporveien som ny partner i Diversitas

Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser blir ny partner i mangfoldsnettverket Diversitas.

22/2/23

Sporveien og deres datterselskaper Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss har om lag 3 600 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner.

- Sporveien er av mange kjent for å være en mangfoldig arbeidsplass, sier Christina Wiggen, konserndirektør for HR og Organisasjon. Vi har mange ansatte med svært ulik utdannelse, erfaring, bakgrunn og alder. Totalt sett har ca. 25 % av våre medarbeidere annen etnisk/kulturell bakgrunn i tillegg til norsk, og da ser vi at det er mer enn 50 ulike land som er representert, forteller Wiggen.

Selv om Sporveien er stolt av å ha kommet langt på mange områder, erkjenner de at det er behov for å jobbe enda mer med å øke mangfoldet i enkelte deler av organisasjonen. Helt spesifikt ønsker de seg en bedre kjønnsbalanse, med høyere andel kvinner i organisasjonen.

Christina Wiggen, konserndirektør for HR og Organisasjon i Sporveien. Foto: Sporveien

- Dette gjelder spesielt innen fagområder som tradisjonelt har vært mannsdominerte, som ingeniørfag og fagarbeidere. I tillegg ønsker vi å øke andelen kvinner i lederposisjoner, presiserer hun.

- Sporveien har flere likhetstrekk med organisasjoner innen bygg- og anleggsbransjen, og opplever de samme utfordringene når det gjelder tilgang til kompetanse, og det å bedre kjønnsbalansen, og det er en av årsakene til at vi nå blir partnere i Diversitas.

- Vi blir partnere i Diversitas fordi vi ønsker å være med på en dugnad som er viktig også for oss i Sporveien: Bedre kjønnsbalanse og et større mangfold.  Vi gleder oss til å få tilgang til beste praksis fra virksomheter som har kommet lengre enn oss på en del områder, samtidig som vi kan bidra tilbake med vår lange erfaring med å være en mangfoldig virksomhet der kulturen oppleves som åpen og inkluderende av våre medarbeidere, sier Wiggen.

Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre setter stor pris på at en så ledende og synlig virksomhet som Sporveien velger å bli en del av fellesskapet i Diversitas. 

- Skal vi lykkes med Diversitas sine mål er vi avhengig av at ledende aktører fra forskjellige deler av næringen blir partnere. Det er på denne måten vi kan få til mangfoldssamarbeid på tvers i verdikjeden, sier Tom Ivar Myhre, som til daglig jobber som direktør bærekraft i Backe.

- Gjennom vekst i dette felleskapet øker vi kapasiteten til å gjennomføre mangfoldsprosjekter både for partnerne og næringen generelt. I tillegg skal vi bli en enda sterkere stemme i bransjen og ovenfor politikere, avslutter Myhre.

Tom Ivar Myhre, styreleder i Diversitas, avbildet på Inspirasjonsdagen 2023 på Latter i Oslo.
Foto: Petter Moe

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere